Informatikai kifejezések lexikona

A

adapterkártya bõvítõkártya

adat Tények, jelek, számok, amelyek még feldolgozást igényelnek.

adatátvitel

Két vagy több eszköz közötti adatcsere. Az eszközök lehetnek számítógépek, perifériák, programok stb. Az adatátvitel fõ jellemzõje az adatátviteli sebesség, amely nagy mértékben függ az eszközök közötti kapcsolat, összeköttetés módjától, minõségétõl. adatátviteli sebesség Az adatátviteli sebesség két vagy több eszköz közötti adatátvitel gyorsaságát fejezi ki, az egy másodperc alatt átvitt bit-ek számával. Mennyisége a bit (kilo-, mega-, stb.)/ secundum (bps). Lsd. még: Baud adatbázis (database) Adatok szervezett gyûjteménye, amely lehetõvé teszi az adatok tetszõleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését. Az ~oknak három típusa van, a hierarchikus-, a hálózati- és a relációs ~, amelyek közül az utóbbi a leggyekoribb. Az ~ok lényege, hogy az adatok mellett a köztük lévõ kapcsolatokat is tárolja, függetlenül az adatok fizikai elhelyezkedésétõl. adatbázis-kezelõ Olyan program, amely figyelemmel kíséri az adatokban és a köztük lévõ kapcsolatokban bekövetkezett változásokat, biztosítja az adatok közötti konzisztenciát, illetve azok kezelésének biztonságát. adatbázis-kezelõ rendszer Olyan programok összessége, amely lehetõvé teszi a felhasználók számára az adatbázis használatát. Ezen belül biztosítják például az adatbázishoz való hozzáférést, az adatok tárolását, az adatok lekérdezését stb.

adatbiztonság adatvédelem

adatbusz Elektronikus összeköttetés, amely az adatok szállítását végzi a számítógép egyes részei között.

adatkommunikáció Adatok közlése és fogadása valamilyen hírközlési csatornán keresztül.

adatromlás

Hibák megjelenése az adatokban, pl. az adatkommunikáció alkalmával. A számítógépek számos ellenõrzõ algoritmust használnak e hibák felfedezésére és korrigálására. adatsûrítés Az információ terjedelmét az adott adathordozón csökkentõ eljárás, további tárolókapacitás felszabadítása érdekében. adattömörítés Az adatok tárolásához szükséges bitek számának csökkentése a kisebb méretû adatállományok létrehozása érdekében, amit úgy érnek el, hogy a gyakran ismétlõdõ jelsorozatokat adattömörítõ programokkal rövidebb kódokkal helyettesítik. Attól függõen, hogy a tömörített jelsorozatból visszaállítható e az eredeti, beszélhetünk adatvesztéses vagy adatvesztés nélküli tömörítésrõl. Elõbbit például a nagy felbontású, sok színbõl álló képeknél alkalmazzák, ahol némi adatvesztés nem feltûnõ, viszont a szövegfájlok tömörítésére az utóbbit kell használni. adatvédelem Azon óvintézkedések, amelyeket véletlen vagy szándékolt adatvesztés, illetve az adatokkal való visszaélés megakadályozására tesznek. Jellemzõen ilyen eljárások az adatokhoz való hozzáférési jogosultság ellenõrzése, a többfelhasználós rendszerek mûködésének naplózása, az adatállományokról biztonsági másolatok ( backup) készítése, illetve az adatállományok számítógépes programok általi védelme, titkosítása. Az adatvédelemnek sajnos elhanyagolt, de fontos területe a fizikai (nem szoftveres) védelem is. akusztikus csatoló Olyan eszköz, amely lehetõvé teszi számítógépes ( digitális) adatok továbbítását telefonkagylón keresztül. Az ~ egységen belül kis hangszóró alakítja át a számítógép kimenõ digitális jeleit analóg hangjelekké, a vevõ oldalán pedig ezeknek a jeleknek a visszaalakítása történik meg. Az akusztikus csatoló esetében a számítógép nincs fiziaki kapcsolatban a telefonvonallal, mint a modem esetében. alaplap (mother board) A számítógép legfontosabb nyomtatott áramköröket tartalmazó kártyája, amely a számítógép fõ alkotóelemeit, illetve azok csatolási pontjait tatalmazza. A számítógép teljesítménye növelhetõ az alaplapra csatlakoztatott bõvítõkártyák segítségével. alfanumerikus adat Az ábécé betûibõl és számokból álló adat. A számítógép az egyes adttípusok között különbséget téve ellenõrizni tudja az adatbevitelt (pl. bankszámlaszámnál nem engedi meg betû bevitelét). ALGOL (algorithmic language) Tudományos alkalmazásokhoz az 1950-60-as években kifejlesztett általános célú programozási nyelv, amely leginkább matematikai munkára alkalmas. Ma már nem használják. algoritmus Valamely probléma megoldására bevezetett, véges számú cselekvéssor, amelyet véges számú alkalommal mechanikusan megismételve a probléma megoldását kapjuk. Az algoritmusoknak azért van nagy szerepük a számítástechnikában, mivel számítógépes programokkal kizárólag olyan feladatok oldhatók meg, melyek megoldása felbontható véges számú lépésre, vagyis algoritmizálható. Az algoritmus Muhammad ibn Musa al-Kvarazmi arab matematikus nevébõl származik. Az algoritmus vizuális ábrázolásának eszköze a folyamatábra. alkalmazói program A felhasználó számára közvetlenül hasznos feladatokat végrehajtó program (pl. szövegszerkesztõ program), ellenben a számítógép mûködését felügyelõ, biztosító rendszerprogramokkal (pl. meghajtóprogramok). analóg A �hasonló�jelentésû �analogosz� görög szóból származik. Az informatikában olyan jeltípust takar, amely hasonlít az eredeti jelhez vagy az eredeti információhoz. Technikai értelemben az olyan jelet nevezzük ~ jelnek, amelynek két szélsõ értéke között folyamatos átmenet lehetésges. analóg/digitális átalakító (A/D konverter) Olyan elektronikus áramkör, amely egy analóg jelet digitális jellé alakít át, így azt a számítógépek által is feldolgozhatóvá teszi. Az analóg jelek digitálissá alakítása mintavételezéssel történik. animáció Rajzolt képek sorozatának olyan megjelenése, hogy az a nézõben a mozgás látszatát keltse. Ehhez másodpercenként kb. 15-20 képet kell megjeleníteni. Az animáció jellemzõje az 1 másodperc alatt megjelenített képek száma ( fps). anonymous FTP A távoli számítógépekbe fájlok elérése ( FTP) érdekében hálózaton keresztül történõ bejelentkezés névtelenül (anonymous) vagy vendégként (guest). Ekkor a jelszó is e két szó valamelyike, esetleg a bejelentkezõ e-mail címe, vagy egyéb más nyilvánosan hozzáférhetõ jelsorozat. ANSI (American National Standards Institute) Amerikai szabványügyi szervezet, mely megszabja többek között a számítástechnika és az elektronika számos szabványát.

applet HTML alapú, Java programnyelven megírt, böngészõn belül futtatható program.

aritmetikai és logikai egység A központi processzor ( CPU) azon része, amely az alapvetõ számtani és logikai mûveleteket végzi.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Egységesített kódrendszer, amelyben a különféle karakterekhez (vezérlõkarakterek, betûk, számok, írásjelek) bináris kódokat rendelnek. Összesen 256 darab kód kiosztására van lehetõség. Ebbõl 0-127-ig tart az ún. alap karakterkészlet (az angol ábécé kis- és nagybetûi, számjegyek, írásjelek) 128-255 között pedig az ún kiegészítõ karakterkészlet (ékezetes betûk, az angolban nem létezõ egyéb betûtípusok, vonalrajzoló karakterek). Néhány ASCII kód: szóköz: 32, 1: 49, ä: 132, {: 123, CR (�kocsi vissza� jelentésû vezérlõkarakter a nyomtató számára): 13. assembly programozási nyelv Olyan programozási nyelv, amely közel áll a processzor utasításaihoz, ezért adott assembly nyelven csak egy bizonyos processzortípushoz lehet programot írni, hiszen az eltérõ típusú processzoroknak általában eltérõ az utasításkészlete is. AT-busz Az IBM AT számítógépek alaplapján lévõ, a különbözõ bõvítõkártyák csatlakoztatására szolgáló busz. Az AT gépek nagyfokú elterjedése idején kváziszabvánnyá vált busz, amely 16 bites adatátvitelt tesz lehetõvé. átlagos pozícionálási idõ A merevlemez cilinderei közötti összes lehetséges pozícionálás átlaga, amely rövidebb, mint a maximális pozícionálási idõ. Tipikus értéke: 8-15 ms. Az ~ az olvasás mûvelete folyamán 1-2 ms-al kisebb, mint az írás esetében, mert olvasás esetén az olvasófejnek nem kell teljesen stabil pályán állnia, azaz nincs szükség fejbeállási idõre. ATM (Asynchronous Transfer Mode) Fix hosszúságú (53 bájtos) csomagokkal dolgozó, igen nagy sebességû (10 Mbps = 1 Gbps) asszinkron hálózati protokoll. Kép és hang továbbítására is alkalmas. A kiépítés alatt álló Internet2 hálózat egyik legvalószínûbb technikája. A bankjegykiadó automaták többsége ezt a protokollt használja. AVI (Audio/Video Interleaved) Olyan fájlformátum, amelyben a kép- és hangadatokat �összefésülve� tárolják. A képet és a hangot váltakozva, kis adagokban rögzítik a tárolóeszközön, így azokat majdnem egy idõben, nagyobb idõveszteség nélkül lehet írni és olvasni. Az eljárást a Microsoft cég fejlesztette ki, segítségével hanggal ellátott mozgóképsorozatokat lehet lejátszani a Windows alatt, egy kisméretû ablakban (vagy minõségromlással akár teljes képernyõn) 15 fps sebességgel.  

B

backup biztonsági másolat

bájt (byte)

Nyolcjegyû (nyolc bites) bináris számrendszerbeli szám. A számítástechnikában a digitális információ mennyiségi egysége. BASIC programozási nyelv (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code = kezdõk általános célú programozási nyelve) Kemény János és társai által az 1960-as években Amerikában, fõként oktatási célokra kifejlesztett programozási nyelv, amely egyszerû szintaxisa és a könnyû hibajavítás miatt a világ egyik legismertebb programnyelvévé vált.

Baud Az adatátvitel sebességének mérésére használt mennyiség, 1 Baud = 1 bit/secundum (bps).

BBS (Bulletin Board System)

Üzenetek tárolására szolgáló központ, amely általában telefonos hálózaton érhetõ el. A ~eket általában különbözõ témájú részekre (area) osztják fel, ahol üzeneteket, közleményeket, programokat, dokumentumokat tárolnak. A ~ek tartalmi beállítottsága a fenntartótól függ. A ~eket általában nonprofit alapon mûködtetik, de vannak fizetõs változatok is. Közkeletû nevük: elektronikus faliújság. beágyazás (embedding) Valamilyen, például képet vagy hangot tartalmazó állomány elhelyezése egy másik állományban oly módon, hogy az elõbbi adatai az utóbbiba kerülnek. Ekkor a beágyazott állomány adatai az eredeti állomány törlése után is elérhetõk lesznek. benchmark Teljesítõképesség-vizsgáló teszt egy hardver vagy szoftver eszköz teljesítményének mérésére. A ~ megmutatja, hogy a számítógép teljesítménye elegendõ-e valamilyen feladat elvégzéséhez, s így a különbözõ gépek összehasonlítását is lehetõvé teszik.

betûtípusEgyforma tervezésû, egyedi stílusjegyeket hordozó betûk összessége.

bináris kód

A bináris számrendszeren alapuló kód, amelyet adatok és utasítások ábrázolására használnak. Mivel a bináris számok csak 0 vagy 1 értéket vehetnek fel, ezért minden olyan eszköz alkalmas az ábrázolásukra, amelynek két különbözõ állapota (0 és 1, igaz és hamis) létezik. Az informatikában számos kétállapotú eszközt használnak bináris kódok tárolására és továbbítására; például áramköröket (vezetnek vagy nem), lemezeket vagy szalagokat (mágnesesek vagy nem), kapcsolókat (nyitottak vagy zártak), fényvisszaverõ felületeket (van visszaverõdés vagy nincs). A bináris kód elterjedését egyrészt az magyarázza, hogy a kétállapotú eszközök gyártása olcsóbb, mint azoké, amelyeknek több, mint két állapota lehetséges, másrészt pedig a bináris eszközök közötti kommunikáció megbízható, mivel csak két különbözõ jelet kell felismerni.

bináris számrendszer Kettes alapú számrendszer, melynek minden eleme leírható a 0 és az 1 kombinációjával

bit (binary digit)Az információtárolás elemi egysége, a bájt 1/8-ad része, amelynek értéke 0 vagy 1.

bit map bittérkép

bittérkép

Valamilyen képszerû információ tárolási módja a számítógépben. Lényege, hogy a képet pontokra bontják, amelyeknek biteket feleltetnek meg. Egyszínû kép esetén 1 bit = 1pont. (Színes felbontásnál a színek száma határozza meg az egy ponthoz tartozó bitek számát.) A ~es tárolás elõnye az egyszerû kezelhetõség, pl. grafikus módban a képernyõn és a nyomtatón közvetlenül megjeleníthetõ. Hátránya, hogy a kép minõsége az azt létrehozó eszköz felbontásától függ, ezért a kép csak korlátozottan méretezhetõ, a nagyítás rontja az élességet, a kicsinyítés pedig torzulással járhat. A ~ formájában tárolt kép (fájlkiterjesztése .bmp) nagy tárolóterületet igényel. biztonsági másolat Fontos adatokat tároló adathordozók tartalmáról azzal a céllal készített másolat, hogy az visszatölthetõ legyen abban az esetben, ha az eredeti tárolóhelyen az állomány károsodna. A ~ként készült fájlok kiterjesztése általában .bak. ~ készítését sok alkalmazás automatikusan végzi. Igazi biztonságot azok a másolatok jelentenek, amelyek tárolásának helye fizikalilag is eltér az eredeti állományétól. böngészõ (browser) Értelmezõ és megjelenítõ program a HTML nyelven szerkesztett dokumntumok számára. A ~ben megjeleníthetõk szövegek, képek, lejátszhatók videoanyagok és hangállományok. Legnépszerûbb ~õk az Internet Explorer és a Netscape Navigator. bõvítõkártya Olyan, az alaplapra csatlakozó áramköri panel, amely révén a számítógép funkciói bõvíthetõk. Többségükhöz külön meghajtóprogram (driver) tartozik.

bps Baud

browse böngészõ

bug hiba

busz Adatátvitelt biztosító kábelcsomó a számítógép belsejében.

byte bájt

C

C programozási nyelv Az 1970-es években kifejlesztett programnyelv, amelynek népszerûségéhez remek fordítóprogramja is nagy mértékben hozzájárult. Népszerûségét jelzi, hogy a legtöbb operációs rendszert és fordítóprogramot ~en írnak meg. A ~ elõször a UNIX operációs rendszer alá készült el. A ~ a legjobban szabávnyosított programnyelv, amely szintén kedvez széles körû felhasználhatóságának. A ~ továbbfejlesztett változata 1980-ban készült el, C++ néven

cache gyorsítótár

CAD (Computer Added Design - számítógéppel támogatott tervezés)Számítógépek alkalmazása tervrajzok készítésére, tervezésére. A ~ lehetõséget ad a tervek automaitkus tesztelésére és a háromdimenziós megjelenítésükre. Legelterjetteb felhasználási területei: építõipar, elektronika, autógyártás.

CAL (Computer Assisted Learning - számítógéppel támogatott tanulás)Az információs társadalmakban egyre elterjedtebb oktatási-tanulási forma, amelynek lényege, hogy az ismeretek közvetítése és számonkérése számítógép segítségével történik. A ~ során interaktív módon a tanuló válaszai befolyásolják a program további menetét.

cilinder Azon sávok kombinációja a merevlemezt alkotó összes lemezen, amelyek az író-olvasó fej elmozdítása nélkül érhetõk el.

CPU (Central Processing Unit - központi feldolgozó egység) A számítógépek �lelke�, egy olyan áramköri lapka, amely az adatfeldolgozást és a vezérlést irányítja.

 

D

database adatbázis

decimális számrendszer A legáltalánosabban elterjedt, tízes számrendszer, amely 0-9 közötti számokból épül fel

defragmentáció töredezettségmentesítés

DNS (Domain Name Server)

Azok a szerverek, amelyek számon tartják az egyes IP címekhez tartozó számítógépneveket, illetve biztosítják ezek oda-vissza fordítását, mert a gépek csak a numerikus IP címeket tudják kezelni, az emberek viszont könnyebben megjegyzik a neveket. A DNS lehet Domain Name System jelentésû is, ebben az értelemben a hálózatba kötött számítógépek azonosítóinak elosztott adatbázisa. driver meghajtóprogram

 

E

elektronikus banki szolgáltatások

A hagyományos banki szolgáltatások számítógéphálózaton át történõ biztosítása, amelynek legfõbb szempontja az adatbiztonság és adatvédelem biztosítása. elektronikus kereskedelem A hagyományos kereskedelmi tevékenységek számítógéphálózaton történõ folytatása, mind a viszonteladók, mind pedig a végfelhasználók felé. Az ~ alapja a hálózaton keresztül történõ fizetés adatbiztosnsága és az elektronikus aláírás használata. elektronikus levél Digitális formájú, számtógéphálózatok e-mail szolgáltatása révén továbbított üzenet. Az ~ két fõ részbõl áll. Az egyik a fejléc (header), ahol a feladó (From), a címzett (To), az üzenetbõl másolatot kapó (Cc, Bcc) címe, az üzenethez csatolt állomány (Attachment) fõbb jellemzõi és a levél címe (Subject) olvasható. Az ~ másik része maga a szöveges üzenet (body). e-mail (electronic mail) Számítógép-hálózatok szalgáltatása, amely a helyi vagy távoli számítógépeken lévõ postaládákon keresztül üzenetküldéssel teszi lehetõvé a felhasználók közötti kommunikációt. Az ~ igen nagy távolságokra is gyors üzenettovábbítást biztosít, a hálózat állapotától függõen. Az ~ használatát az is igen népszerûvé tette, hogy az elektronikus levélhez csatolva bármilyen digitális adatállomány (szöveg, kép, hang, program stb.) továbbítható, hasonló gyorsasággal. Ethernet A Xerox-cég által kifejlesztett helyi hálózati (LAN) technológia, mely 10 Mbps névleges adatátviteli sebességet biztosít, koaxiális (árnyékolt) kábelen, vagy árnyékolatlan csavart érpáron. Továbbfejlesztett változataival már 100 Mbps (Fast Ethernet) és 1-10 Gbps (Gigabit Ethernet) sebességet is el lehet érni, ehhez azonban már üvegszálas összeköttetés kell. Az Ethernet-hálózatoknak többféle topológiája ismert (10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T), amelyek nemcsak az adatátviteli sebességekben, hanem a kábel maximális hosszában is különböznek egymástól.

F

fejbeállási idõ

Az az idõtartam, amely az olvasófej pozícionálását követõen annak teljes megállásáig, vibrálásának megszûntéig eltelik. A ~ alatt az olvasófej írni nem tud, az adatok olvasását viszont meg tudja kezdeni. folyamatábra Valamely algoritmus vizuális szemléltetésére szolgáló ábra, amely azt az utat mutatja, amit egy adat vagy program a rendszeren át megtesz. Az adat-folyamatábra egy adatot követ nyomon, hogyan alakul az egy komplett adatfeldolgozó rendszerben. A program-folyamatábra az adat sorsát egy részleges felhasználáson belül követi nyomon, így sokkal részletesebb mint az elõzõ.

font karakterkészlet

fps (frame per second)

A mozgóképállományok lejátszási sebessége, amely azt fejezi ki, hogy egy másodperc alatt hány képkocka látható. Lsd. még: animáció freeware Olyan szabadon terjeszthetõ programok, melyek szerzõi a szoftverért nem kérnek pénzt. E programoknak nyilvános a forráskódja, általában azzal a nem titkolt céllal, hogy a program továbbfejlesztésébe minél többen (természetesen �társadalmi munkában�) bekapcsolódjanak (pl. Linux) (Vö.: shareware) frekvencia Fizikai mennyiség, amely egy bizonyos történés ismétlõdésének gyakoriságát mutatja. Technikai értelemben a ~ a rezgések vagy impulzusok másodpercenkénti számának mértéke. A ~ mértékegysége a hertz (Hz). 1 Hz másodpercenként 1 rezgésnek felel meg. Az informatikában leginkább a Hz nagyobb mennyiségei (kilohetrtz, megahertz, gigahertz) szereplnek.

ftp (File Transfer Protocol)

A TCP/IP hálózati protokoll-csomag azon része, amely az állományoknak az egyes gépek közötti (hibátlan) átmásolását szabályozza. Unix rendszerekben az e feladatot ellátó program neve. Az Interneten legtöbbször szoftverek letöltésére (download), illetve a felhasználó és hálózati szolgáltatója közötti állományküldésre, feltöltésre (upload) (pl. homepage karbantartása) használatos.

G

gateway

Olyan gép vagy szoftver, amely a különbözõ hálózatok között biztosít átjárási lehetõséget, kaput. Ilyen kapu használatára lehet szükség az eltérõ protokollt használó hálózatok (pl. X.25 és Internet), illetve eltérõ szolgáltatások (FTP � e-mail) között. gépi kód Azon digitális utasításkészlet, amelyet a CPU közvetlenül, mindenféle fordítás nélkül megért. A CPU-k minden típusa egyedi ~dal rendelkezik. A magas szintû programnyelvekben írt programokat fordítóprogramok ültetik át teljesen digitális ~ba. GIF (Graphics Interchange Format) A CompuServe által kifejlesztett, igen népszerû grafikus fájlformátum. Legfeljebb 256 színû képek tátolására alkalmas. Mivel e formátum használata jogdíjköteles, ezért fejlesztették ki a PNG formátumot, amelynek használata azonban kevésbé terjedt el. gopher (pocok) A 90-es évek elején kifejlesztett, kliens/szerver elven mûködõ rendszer, az Interneten lévõ (elsõsorban szöveges) információforrások egységes, hierarchikus menükön keresztül történõ eléréséhez. Továbbfejlesztett változata, a gopher+ 1993-ban jelent meg. Mára a kép és hanganyagok tömeges megjelenése háttérbe szorította, de szöveges anyagok hozzáférését ma is lehetõvé teszi. gyorsítótár Az adatáviteli sebesség növelését szolgáló adattárolási terület. Ebben a gyors elérésû ideiglenes tárolóban lévõ adatok felhasználása - mivel az nem igényli a háttértároló használatát - sokkal gyorsabb.

 

H

hálózati protokoll Az a szabályrendszer, amely elõírja a hálózaton keresztül történõ adatcsere módját.

Hipermédia

A hipertexthez hasonló elvek alapján felépülõ, mutatókat (link) tartalmazó multimédia alkalmazás, ahol a szövegen kívül a képi és akár a hang elemek is szolgálhatnak ugrópontként. Hipertext Olyan (számítógépes) szöveg, melynek egyes pontjairól mutatók (link) vannak a szöveg más pontjaira, vagy más szövegekre. A felhasználó e mutatók segítségével tetszõleges sorrendben haladhat az olvasással. HTML (Hypertext Markup Language) A World Wide Web-hez létrehozott leíró nyelv hipertext és hipermédia dokumentumok készítéséhez.

http (HyperText Transfer Protocol)

A legáltalánosabb átviteli forma a web-kiszolgáló és a web-böngészõ között, URL-eket használ. A kapcsolódási pontokat használják a HTML-ben arra, hogy megkeressék és elérjék a dokumentumokat azokon a kiszolgálókon, amelyek támogatják a HTTP-t. Az URL-ben "http://..." formátumban használható.

Hz (hertz) A frekvencia mértékegysége.

I

IP (Internet Protocol)Egy internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelõs protokoll.

IP cím

Az Internet hálózathoz kapcsolt gépek egyedi azonosítója. A jelenlegi szabvány (IPv4) szerint négy, egymástól pontokkal elválasztott decimális számból � melyek értéke 0 és 255 között lehet � áll. IPX (Internetwork Packet Exchange) Novell Netware hálózatokon használatos adattovábbítási protokoll, amelyet azonban, mivel nem biztosít megbízható átvitelt, SPX protokollal egészítenek ki. ISDN (Integrated Services Digital Network) Internet kommunikációs szabvány hagyományos telefonvonalakra, amely a hagyományos modemes alkalmazáshoz képest gyorsabb, 2x64 kbps adatátvitelt biztosít, emellett pedig két csatornán egyidejûleg történhet analóg jeltovábbítás (beszélgetés) és digitális adattovábbítás.

J

JAVA

A Sun Microsystems által kifejlesztett, platformfüggetlen, a C++ nyelven alapuló programozási nyelv, maelynek segítségével önállóan, illetve a böngészõn belül futtatható alkalmazások készíthetõk vele. Leggyakrabban HTML oldalakba ágyazva használják. jelismétlõ Számítógépes hálózatokba épített olyan eszköz, amelynek feladata, hogy a hosszabb utat megtett, ezért gyengült jeleket megismételje, vagyis az eredeti jelszintre erõsítve továbbítsa. A ~ ezen kívül általában javítja is a jel értékét, vagyis 0-vá vagy 1-gyé állítja vissza az esetlegesen torzult jeleket. jelszó (password) Karakterek (betûk, számok) titkos kombinációja, az adatvédelem egyik legfontosabb eszköze a számítógépes rendszerekben, amelynek feladata annak biztosítása, hogy meghatározott adatokhoz csak bizonyos személy(ek) férhessen(ek) hozzá. JPEG, JPG (Joint Photographic Experts Group) Az állóképek tömörítésére ( adattömörítés) kifejlesztett eljárás, amely nevét az alkotók csoportjáról kapta. A ~ állományok 24 bites színmélységig képesek grafikák tárolására. Az eljárás lényege, hogy az adatokat azokon a helyeken redukálják, ahol legkevésbé tûnik fel a hiányuk. A redukálás mértéke tetszés szerint állítható, de a 24-es faktortól a képek minõsége láthatóan rosszabbodik. Az eljárás során a képeket 8x8 képpontból álló blokkokra bontják fel, amely blokkokon belül lévõ képpontok jellemzõit a bal felsõ sarokban lévõ ponthoz viszonyítva adják meg, amely sokkal kevesebb bájtot igényel, mint az összes pont önállóként való definiálása. A képek megjelenítése egy kitömörítõ rutin futtatása után lehetséges. A ~ mozgóképekre kifejlesztett változata az M-JPEG. Jukebox Olyan CD-tartó, amely több tíz vagy több száz, esetleg néhány ezer CD-bõl áll, ahol az egyes lemezek elektronikusan (szoftvertámogatással) a meghajtóba helyezhetõk, illetve onnan kivehetõk. A CD kiválasztása és cseréje a rendszer nagyságától függõen néhány másodpercet vehet igénybe.

K

karakter

Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A ~ek betûket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak. karakterkészlet (font) Olyan karakterek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket a számítógép felismer.

képernyõ monitor

képismétlési frekvencia

A monitoron másodpercenként megjelenõ képek számát, vagyis frekvenciáját jelenti. Mértékegysége a Hz. A ~ jelentheti félkép vagy teljes kép megjelenítését. Az Európában használatos TV rendszerek 50 félképpel, illetve 25 teljes képpel dolgoznak másodpercenként. A hagyományos film vetítése 24 fps sebességgel történik. képpont Képi elem, adott méretû pont. A fekete-fehér technikában egy, a színesben három (kék, zöld, piros) pont szükséges egyetlen képpont felépítéséhez. kliens-szerver kapcsolat Hálózati rendszer, amelyben az adatkezelést elválasztják azoktól a programoktól, amelyek az adatokat használják. Mindegyik olyan gép szerver, amelyik adatokat tárol, kliens pedig az, amelyen alkalmazói programok futnak. kváziszabvány Kötelezõvé nem tett, hivatalosan nem rögzített, ám széleskörû elterjedtsége miatt általánosan elfogadott norma.

L

land

A CD-lemez információt hordozó pályájának sík, az olvasó fénynyalábot - elvileg - teljes intenzitással visszaverõ felülete. laptop Hordozható mikroszámítógép, amely egyetlen egységbõl áll (billentyûzete, monitora, a merevlemez-meghajtó és a pozícionáló eszköz egybe van építve). A rendelkezésre álló kis hely, az önsúly alacsonyan tartása és az akkumulátorról való üzemeltetés miatt technikai felépítése számos ponton eltér az asztali gépekétõl, de teljesítménye semmiben sem marad el azokétól. laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Nagy fókuszáltságú fénysugár, amely az optikai tárolóegységek mûködésének alapját képezi. A fénysugár éles fokuszáltsága mikrométeres pontosságot tesz lehetõvé. LCD (Liquid Crystal Display) Folyadékkristályos kijelzõ, amelyet leginkább laptop-ok, digitális órák, zsebszámológépek stb. kijelzõjeként használnak. Mûködésük alapelve, hogy a folyadékban úszó kristályok áram hatására úgy polarizálódnak, hogy a fényt vagy átengedik, vagy elnyelik. levelezési lista A számítógéphálózat e-mail szolgáltatására épülõ olyan címjegyzék, amelynek tagjai automatikusan megkapják a lista címére küldött üzeneteket.

M

meghajtóprogramValamely számítástechnikai eszköz (egér, CD-olvasó, hangkártya) mûködését biztosító program.

merevlemez

Nagy kapacitású, kényelmesen kezelhetõ, biztonságos háttértároló, amelyet gyárilag építenek be a számítógépekbe. M-JPEG (Motion-JPEG) A JPEG tömörítõ eljárásnak mozgóképekre kifejlesztett változata, amelynek lényege, hogy a képsor minden elemét külön-külön tömörítik JPEG eljárással. modem (modulátor/demodulátor) Olyan eszköz, amely képes a digitális jelet (pl. emberi hang) az számítógép által kezelhetõ és a számítógépes hálózaton át közvetíthetõ digitális jellé átalakítani, illetve a digitális jelet analóg jellé visszaalakítani. monitor (képernyõ) A számítógépek legfontosabb kimeneti perifériája, amelyen a számítógép kiírja a felhasználó által szükésges információkat, adatokat. A legelterjedtebbek a katódsugárcsövet használó ~ok. A hordozható számítógépekben azonban nem ilyet, hanem például LCD ~t használnak.

mother board alaplap

mount

Egy másik gépen lévõ file-rendszer, akár egy teljes háttértároló hozzárendelése saját gépünkhöz, egy új, virtuális meghajtóként, amelynek révén �távoli� file-ok manipulálása válik lehetõvé, FTP nélkül. Ez a viszony megvalósítható két PC közvetlen kábelkapcsolata révén is.

N

NFS (Network File System)

A Sun Microsystems által kifejlesztett protokoll, távoli gépeken, különbözõ típusú adattárolókon lévõ file-ok elérésére és egyszerû manipulálására a hálózaton át. Az Internet egyik szabványává vált. Segítségével úgy dolgozhatunk távoli gépeken lévõ file-okkal, mintha azok a saját gépünkön lennének. node Csomópont, elágazás, kapcsolódási pont. Több értelemben is használható, jelentheti a hipertext szöveg azon pontját, ahova más dokumentum vagy dokumentumrész kapcsolódik, de lehet a számítógépes hálózat csomópontja, illetve maga az ott található számítógép is. null-modem Egy speciális kábel, amelynek segítségével két számítógép - általában párhuzamos portjukon keresztül - közvetlenül összeköthetõ, s így adatok továbbítására van lehetõség.

O

OCR (Optical Character Recognition)

Optikai karakterfelismerés. Az a folymat, amelynek során a számítógép a beszkennelt szöveg karaktereit a saját tárolt karaktereivel való összehasonlítás nyomán azonosítja, és ezek alapján digitális szövegfájlt hoz létre. A felismerés sikerességét sokminden ronthatja, például a papíron lévõ piszok, elkenõdött festék, a betûk nem elég határozott kontúrjai, vagy a betûvonalak zárásának hiányosságai. A modern ~ programok viszont �taníthatók�, vagyis a rosszul felismert karakterek mechanikus azonosítása, felismertetése után a prgram már automatikusan képes felismerni - a hasonló hibájú - karaktereket. offline A távoli számítógéptõl lekért adatok, információk helyi használata, amelyhez már nem is szükséges a két gép közötti kapcsolat.

online Interaktív és egyidejû kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel.

olvasófej

Az adattárolók felhasználásához szükséges érzékeny mûszer, amely az adathordozó lévõ adatokat leolvassa, illetve az adathordozóra adtokat ír. Technikai kialakítása az adathordozó függvénye. operációs rendszer (Operating System - OS) Olyan program, amely ellenõrzi a számítógép alapvetõ mûveleteit, a perifériális egységeket, az adatszerkezeteket, lehetõvé teszi a felhasználóval (operátor) történõ kapcsolattartást, és programokat futtat. Kezdetben az egyes számítógép-típusokhoz külön ~eket írtak, de vannak elfogadott szabványok is (MS-DOS, UNIX), amelyek gyakorlatilag minden - arra fizikailag alkalmas - gépen futtathatók.

P

parancsértelmezõ (shell)

Olyan programok, amelyek alapvetõ feladata az operációs rendszer és a felhasználó közötti kommunikáció megvalósítása: beolvassa és értelmezi a felhasználó által beírt parancsokat, programokat indít, fájlmûveleteket végez stb. A ~ programok tartozhatnak az operációs rendszerhez, vagy lehetnek külsõ programként futtatott segédprogramok is. Pascal programozási nyelv A ~-et 1971-ben fejlesztették ki Svájcban, és a híres matemetikusról, Blaise Pascalról nevezték el. Elsõsorban oktatási célra készült, ezért nagy elõnye, hogy kis számítógépeken is könnyen írható hozzá fordítóprogram.

password jelszó

PCD (Photo CD)

A Kodak cég által képek digitális tárolására kifejlesztett eszköz, amelyen 20x36 mm-es képekbõl 100 db rögzíthetõ, egy-egy kép akár 6 különbözõ felbontási fokozatban. pit A CD-ROM felületének azon 0,11 mikron mély, 0,5 mikron széles, 0,833-3,056 mikron hosszú pontjai �gödröcskéi�, amelyekrõl a lézerfény nem verõdik vissza, s így a land-ekkel együtt alkalmas bináris jelsorozatok létrehozására. POP3 (Post Office Protocol) Internetes levelezõ protokoll, amelynek segítségével a saját gépünkön futó kliens program segítségével kezelhetjük a távoli szerveren lévõ e-mail postafiókunkat, letölthetjük a beérkezett üzeneteket, vagy levelet küldhetünk. Mo.-on a POP3 változat az elterjedt, de fejlettebb nála, csak kevésbé ismert az IMAP (Interactiv Mail Access Protocol)

R

repeater jelismétlõ

router útválasztó

S

shareware

Szabad terjesztésû szoftver, amelynek szerzõje tartós vagy nem magán célú használat esetén költségtérítést vár el. Sokszor célja e programoknak, hogy a �többet tudó�, üzletben megvásárolható változathoz kedvet csináljon. A program regisztráltatása � amely általában már Interneten is megoldható �, illetve az általában nem túl magas regisztrálási díj ellenében gyakran megkapjuk a korlátlan ideig használható, �nagyobb tudású� változatot is. SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) Internetes protokoll elektronikus levelezéshez, amely csak 7 bites ASCII kódokból álló szövegek átvitelére volt alkalmas, ezért utólag kiegészítették ékezetes szövegek és bináris állományok átvitelére is alkalmas eljárásokkal.    

T

TCP (Transmission Control Protocol)

Az Internet hálózaton az adatcsomagok hibamentes átviteléért és eredeti sorrendbe történõ visszaállításáért felelõs protokoll. telnet Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetõvé tévõ protokoll két gép között TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló UNIX program neve. A telnet kapcsolat során úgy használjuk a távoli gépet, mintha az elõtt ülnénk. Tipikus alkalmazási esetei: adatbázisokban való keresés, e-mail postafiók kezelése a szerveren. token ring Kisebb helyi hálózatokon használt, 4 Mbps vagy 16 Mbps sebességet biztosító adatátviteli protokoll, amelynek használata során az egyes gépeknek mindig meg kell várnuk, hogy a hálózatban keringõ jel (token) hozzájuk kerüljön és csak ekkor küldhetnek el adatcsomagot. töredezettségmentesítés (defragmentáció) A merevlemezen lévõ adatok átrendezésének folyamata, amelynek célja, hogy az egyes fájlokat ne sok kis darabban (töredezetten) tárolják. A ~ révén csökken az elérési idõ, hiszen az összetartozó adatsorokat nem a lemez különbözõ pontjairól kell összeszedegetni. ~re fõként a FAT fájlrendszert használó rendszerek (MS-DOS, a Windows összes típusa az NT kivételével) esetében van gyakran szükség.

U

UDP (User Datagram Protocol)

Néhány internetes alkalmazásnál a TCP helyett használt, annál egyszerûbb adatátviteli protokoll, mert itt nem történik meg az adatcsomagok hibátlan átvitelének ellenõrzése, hanem ha a fogadó gép bizonyos idõn belül nem igazolja vissza a vételt, akkor a küldõ gép automatikusan ismét elküldi az üzenetet.

UTP (Unshilded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpárból álló vezeték, telefonhálózatok és egyes LAN-ok esetében használják.

útválasztó (router)

A hálózatok, illetve hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát kiválasztó eszköz. Fizikailag eltérõ kommunikációs csatornát, de azonos protokollt használó hálózatokat is összeköthet.

V, W

VGA (Video Graphics Array)

Az IBM PC és a vele kompatibilis számítógépek színes kijelzõs rendszere. 640x480-as felbontás mellett maximálisan 256 színt tud megjeleníteni. videokártya A számítógép monitorának kezelését végzõ részegység. A ~-áknak két alapvetõ üzemmódja van, az alfanumerikus és a grafikus. Alfanumerikus üzemmódban a képernyõn csak olyan betûk, jelek jelenthetõk meg, amelyeket a karakterek pontjait tároló karaktergenerátor tartalmaz. Ekkor a megjeleníthetõ sorok és az egy sorba írható betûk számával jellemzik az üzemmódot, pl. 80x25-ös = 25 sorban soronként 80 karakter jeleníthetõ meg. Grafikus üzemmódban a képernyõ minden képpontja külön kezelhetõ. Ebben a módban a vízszintesen és függõlegesen megjeleníthetõ pontok számával adják meg a felbontást, pl. 640x480 = 640 db, egyenként 480 pontból álló sor. Az alfanumerikus mód kisebb memóriát igényel, ennek ellenére ma már korlátai miatt alig használják. videomemória A monitoron megjelenõ információ tárolóhelye, amelynek tartalmát a videokártya központi vezérlõ áramköre 50-70-szer olvassa ki és jeleníti meg a képernyõn. A ~ jelentõsége a nagy grafikus teljesítményt igénylõ programok (tervezõprogramok, játékprogramok) használata révén nõtt meg, ma márnem ritka a 64 MB-os ~ sem. WYSIWYG (what you see is what you get) �Azt kapod, amit látsz�, jelenti a számítógépek használata során mára általánosan elterjedt szerkesztési alapelvet, amely szerint bármilyen típusú dokumentum monitoron látható formátuma megegyezik azzal a formátummal, amelyen felhasználásra (nyomtatás, böngészõbe töltés stb.) kerül. WWW (World Wide Web) Világméretû, hipertext-hipermédia alapon felépülõ, kliens-szerver elv szerint mûködõ hálózati információs rendszer, amelyet közkeletûen �Web� vagy �Net� néven, magyarul Hálóként is említenek. A ~ nem azonos az Internettel, annak csak egyik felhasználási formája.

Vissza a tartalomjegyzékre

Learn more about Silk Spider Web Design silkspiderwebdesign at http://silkspiderwebdesign.com.au